Alexander-tekniikasta apua selkäkipuihin

Alexander-tekniikka on tehokas ja hellävarainen menetelmä
Suomessa alaselän kivusta kärsii jossain elämänsä vaiheessa kolme neljäsosaa väestöstä.
Alexander-tekniikan tunneilla voit oppia itse korjaamaan ryhdistä tai muista tottumuksista johtuvia selkäkipuja. Kipupotilaiden kokemusten mukaan Alexander-tekniikka on tehokasta ja opiskelu on mukavaa. Oppilaat tulevat Alexander-tunneille mielellään, sillä opettajat ovat asiantuntevia, herkkiä ja ymmärtävät oppilaidensa yksilöllisiä tarpeita.

Jatkuvista, tarkentumattomista syistä johtuvista selkäkivuista kärsivät saattavat saada pitkäaikaista apua Alexander-tekniikasta, käy ilmi British Medical Journalissa vuonna 2008 julkaistusta tutkimuksesta. Tekniikka osoittautui paremmaksi kuin hieronta tai tavanomainen hoito.

Tutkimustulokset osoittavat, että Alexander-tekniikan yksityistunneista on pitkäaikaista
apua kroonisiin tai toistuviin alaselkäkipuihin. Alexander-tekniikan oppiminen kohensi merkitsevästi selkäpotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Kipupäivät vähenivät merkittävästi.

Tutkimuksen mukaan tehokkain ja kestävin apu selkäkipuihin on 24 Alexander-tekniikan yksityistuntia.

Toiseksi paras testatuista vaihtoehdoista on kuusi Alexander-tekniikan yksityistuntia yhdistettynä liikuntareseptiin.

Näin tutkimus tehtiin (voit lukea tarkemman version ylläolevasta linkistä)

Britanniassa jaettiin 579 pitkäaikaisista tai toistuvista selkäkivuista kärsivää potilasta  neljään ryhmään satunnaisotannalla: tavalliseen hoitoon, 6:n kerran hierontaan, sekä 6:n ja 24:n kerran Alexander-tekniikkakursseille.

Puolet osallistujista sai lisäksi liikuntareseptin, jolla kannustettiin kävelemään tai uimaan puoli tuntia viidesti viikossa. Potilas sai myös hoitajan ohjausta ja tukea reseptin toteuttamiseen.

· Ryhmä 1 (144 henkeä) standardihoito (yleislääkärin vastaanotto, kipulääkkeitä,
mahdollisesti fysioterapiaa ja manipulaatiohoitoja)
· Ryhmä 2 (147 henkeä) kuusi kertaa klassista hierontaa
· Ryhmä 3 (144 henkeä) kuusi Alexander-tekniikan yksityistuntia
· Ryhmä 4 (144 henkeä) 24 Alexander-tekniikan yksityistuntia

Jokaisesta neljästä ryhmästä puolet sai liikuntareseptin. Näin muodostui kahdeksan  vertailuryhmää, joista kontrolliryhmän muodostivat ne ryhmän 1 henkilöt, jotka eivät saaneet liikuntareseptiä.

Potilaiden vointia selvitettiin kyselylomakkeilla kolmen kuukauden ja yhden vuoden kuluttua
ensimmäisestä hoito- tai opetuskerrasta. Tutkimuksessa mitattiin mm. kipupäivien määrää ja kykyä suoriutua päivittäisistä askareista (Roland-Morris toimintakykykysely).

Tutkimustulokset
Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana sekä hieronnan, että Alexander-tekniikan ryhmissä (ryhmät 2, 3 ja 4) potilaiden toimintakyky oli parantunut ja kipupäivien määrä vähentynyt merkittävästi kontrolliryhmään verrattuna. Myös liikuntaresepti-ryhmissä toimintakyky parani.

Vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta 24 Alexander-tuntia saaneilla kipupäiviä kuukaudessa oli 86% vähemmän kuin kontrolliryhmällä ja toimintakyky oli parantunut 42%. Tavallista hoitoa saaneet potilaat arvioivat selkänsä kipuilleen 21 päivänä edeltävän kuukauden aikana. Alexander-tekniikkaa 24 tuntia opiskelleilla kipupäiviä oli 3 kuukaudessa.

Vuoden kuluttua kuusi Alexander-oppituntia saaneella ryhmällä kipupäiviä oli kymmenen  vähemmän ja hierontaryhmäläisillä seitsemän vähemmän kuin tavallista hoitoa saaneilla verrokeilla. Kuuden Alexander-tekniikan tunnin ryhmällä toimintakyky oli 17% parempi kuin tutkimuksen alussa, mutta kuudella hierontakerralla ei havaittu pitkäaikaisia vaikutuksia toimintakykyyn. Tästä tutkijat päättelevät, että kyse ei ole pelkästään huolenpidon ja kosketuksen aiheuttamasta vaikutuksesta, vaan tekniikan aktiivisesta oppimisesta.

Liikuntareseptin vaikutus toimintakyvyn paranemiseen oli 17%. Kipupäivien vähenemiseen
liikuntareseptillä ei ollut merkittävää vaikutusta.

24 Alexander-tekniikan tunnin ryhmässä liikuntareseptillä ei havaittu mainittavaa lisävaikutusta.

Parhaiten liikuntaresepti toimi kuuden Alexander-tekniikan oppitunnin ryhmässä: Alexander-tekniikan ja kevyen liikunnan yhteisvaikutus paransi toimintakykyä vuodessa 72%.

[:]

Comments are closed.